Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOMORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254379

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KOMORNIKI

GMINA KOMORNIKI - Company Logo

ul. STAWNA 1
62-052 KOMORNIKI

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

PL.6721.1.2020

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pocztowej i Słonecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, w Biurze Podawczym, pok. 012, w godzinach od 7:15 do 15:15 (od wtorku do piątku) i od 8:30 do 16:30 (w poniedziałki) po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 61 8 100 642 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.komorniki.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie komorniki.pl oraz w aplikacji BLISKO.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do ww. projektu planu należy składać do Wójta Gminy Komorniki na piśmie na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: procedura_mpzp@komorniki.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2023 r.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, w Biurze Podawczym (pokój 012) oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1797), na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.

 

 

 

WÓJT GMINY KOMORNIKI

MGR INŻ. JAN BRODA

 

 

Zobacz inne

Prawo