Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254147

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Znak: B.IV.6740.2.17.2023.AS

 Kielce dnia 18.05.2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 04.04.2023 r. na wniosek pełnomocnika Zarządu Powiatu Kieleckiego reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

Rozbudowie skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ramach zadania:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową

w ciągu dróg powiatowych nr 1365T i nr 1366T w miejscowości Nowiny”,

budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego, budowie kanalizacji deszczowej,

przebudowę sieci gazowej, przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV,

przebudowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości:

obręb 0005 Zagrody jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 352

obręb 0003 Sitkówka-Nowiny jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 40/13, 40/14, 40/11 (40/19, 40/20), 40/12 (40/17, 40/18), 63/1 (63/5, 63/6), 63/2 (63/3, 63/4)

obręb 0004 Wola Murowana jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 556, 35/16, 557 (557/1, 557/2), 585/2, 32 (32/1, 32/2), 585/250 (585/291, 585/292), 681 (681/1, 681/2), 585/268 (585/289, 585/290), 585/62 (585/287, 585/288), 585/243 (585/285, 585/286), 585/38 (585/283, 585/284), 35/35 (35/512, 35/513), 33/1 (33/7, 33/8, 33/9), 33/3 (33/5, 33/6), 35/428 (35/514, 35/515).

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, zajętości terenu wód płynących:

obręb 0003 Sitkówka-Nowiny jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 41, 40/12 (40/17, 40/18)

obręb 0004 Wola Murowana jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 585/36, 585/268 (585/289, 585/290), 32 (32/1, 32/2), 557 (557/1, 557/2), 33/1 (33/7, 33/8, 33/9), 585/250 (585/291, 585/292), 681 (681/1, 681/2), 35/35 (35/512, 35/513), 585/35.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce pokój nr 8, nr tel. (41) 200-12-68 oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo