Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254548

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

STAROSTA KIELECKI

Kielce 22.05.2023r.

Znak: B-IV.672.24.2022

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.)

STAROSTA KIELECKI

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  7/2023 z dnia 19.05.2023 r., znak: B-IV.672.24.2022,

zezwalającej Gminie Nowiny reprezentowanej przez Wójta Gminy Nowiny, na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Nowiny” Etap I od km 0+000 do km 0+200.

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczone pod pas drogowy:

obręb 0006 Bolechowice, jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 521, 708 (708/1, 708/2);

Przeznaczone pod przebudowę innych dróg publicznych:

obręb 0005 Zagrody, jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 189/45;

 Przeznaczone pod budowę i przebudowę zjazdów;

obręb 0006 Bolechowice, jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 511, 197;

Przeznaczone pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu:

obręb 0006 Bolechowice, jedn. ewid. 260417_2 Nowiny:

dz. nr ewid.: 521;

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia Wójta Gminy Nowiny do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, rozpoczęcia robót budowlanych oraz do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Wyróżnione (pogrubione) nieruchomości stają się własnością Gminy Nowiny z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z wyjątkiem nieruchomości, które stanowią już własność Gminy Nowiny.

W myśl art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Powyższa informacja dotyczy nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce pokój nr 33 (poziom 0) w godz. 715-1515 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem środy, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Kontakt telefoniczny tel. (41) 200-12-50.

Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo