Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIERZĘCICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253479

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIERZĘCICE

ul. WOLNOŚCI 95
42-460 MIERZĘCICE

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Mierzęcice, dnia 26.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mierzęcice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/358/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 02.06.2023 r. do 23.06.2023 r.

Przedmiotowa zmiana Studium dotyczy terenu położonego w miejscowości Zawada, usytuowanego na pograniczu z sołectwem Sadowie.

Projekt wyżej wymienionej zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (pokój nr 3), ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice http://www.bip.mierzecice.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się dnia
22 czerwca 2023 r. o godz. 15.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń pok. nr 20)

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Mierzęcice w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej na adres:
gmina@mierzecice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2023 r.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn zm.) informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium, z dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww ustawy, projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Mierzęcice.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniona jest m in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl), w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW „Planowanie przestrzenne” i w Biuletynie Informacji Publicznej (Ochrona Danych Osobowych). 

 

Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz Podlejski

Zobacz inne

Prawo