Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIERZĘCICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34253483

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIERZĘCICE

ul. WOLNOŚCI 95
42-460 MIERZĘCICE

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty
    • WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Mierzęcice i Sadowie,
po północnej stronie ul. Kościuszki i ul. Dworskiej 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym     (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 46 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mierzęcice Uchwały Nr XLII/368/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, dla terenu położonego na pograniczu sołectw Mierzęcice i Sadowie, po północnej stronie ul. Kościuszki i ul. Dworskiej.

Granicę obszaru objętego uchwałą przedstawiono na załączniku graficznym zamieszczonym wraz z obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mierzęcice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w terminie do dnia 16.06.2023 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pokój nr 3),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl lub skrytka ePUAP: /GminaMierzecice/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie proszę o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencyjnej, na której zaznaczona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mierzęcice. 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, udostępniona jest m in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl), w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW „Planowanie przestrzenne” i w Biuletynie Informacji Publicznej (Ochrona Danych Osobowych).

   Wójt Gminy Mierzęcice

(-) mgr Grzegorz Podlejski

Zobacz inne

Prawo