Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254253

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. AL.J.PIŁSUDSKIEGO 60
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Jastrzębie-Zdrój, 26 maja 2023 roku

Ar.6740.1.1.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 775 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowanego przez Pana Remigiusza Macheja  w dniu 26 maja 2023 roku została wydana decyzja numer 3/ZRiD/2023, (znak sprawy Ar.6740.1.1.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„rozbudowa i przebudowa ulicy Armii Krajowej, Alei Jana Pawła II i ulicy Broniewskiego
w Jastrzębiu-Zdroju”.

Niniejsza decyzją:

  -     został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

  • zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
  • został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,
  • zostały zatwierdzone podziały nieruchomości,
  • stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Jastrzębie-Zdrój  nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji określających granicę pasa drogowego drogi powiatowej,
  • ustalony został obowiązek dokonania przebudowy istniejącego zjazdu, określenie ograniczenia
    w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku oraz zezwolenie na wykonanie tego  obowiązku.

Inwestycja będzie prowadzona na działkach w liniach rozgraniczających teren o numerach geodezyjnych -
w nawiasach oznaczono numery działek po podziale, pogrubieniem wskazano działkę do przejęcia pod pas drogowy: 8.1-1721/61, 8.1-939/57, 8.1-1589/68 (8.1-1895/68, 8.1-1896/68), 8.1-1590/68 (8.1-1893/68, 8.1-1894/68), 8.1-916/61, 8.1-918/61, 8.1-946/61 (8.1-1897/61, 8.1-1898/61), 8.1-912/59, 8.1-914/59, 8.1-1311/35 (8.1-1889/35, 8.1-1890/35), 8.1-1312/35 (8.1891/35, 8.1-1892/35), 8.1-922/59,
i na działkach o ograniczonym sposobie korzystania w związku z obowiązkiem dokonywania  przebudowy zjazdu: 8.1-1898/61 (powstałej z podziału działki numer 8.1-946/61), 8.1-941/61,  8.1-1109/61.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale w Wydziale Architektury, Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, w godzinach od 7.30 do 14.00 , pokój numer 354B.

Od wydanej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie:  - 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,

- 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie ( zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz na stronie BIP) - pozostałym stronom.

 

Zobacz inne

Prawo