Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIĘKINIA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34254590

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIĘKINIA

GMINA MIĘKINIA - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 41
55-330 MIĘKINIA

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIĘKINI

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miękini uchwały nr:

- LI/595/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miękinia w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;

- LII/616/23 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kadłub w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;

- LIII/622/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kadłub „zielony bufor” w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;

- LIV/635/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;

- LIV/636/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Wilkszyn w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale;

- LIV/640/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Średzka – oczyszczalnia ścieków II” w gminie Miękinia, zgodnie z zakresem określonym w wyżej wymienionej uchwale.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. przystąpień w terminie do dnia 23 czerwca 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko do sporządzenia ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o możliwości składania wniosków w zakresie ochrony środowiska.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miękini.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres urzad@miekinia.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Burmistrz Miękini

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

• Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Miękinia z siedzibą przy ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, email: urzad@miekinia.pl.

• Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury zmiany Studium na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze. zm).

• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@miekinia.pl.

• Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Miękinia w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zagospodarowanie przestrzenne oraz w siedzibie Administratora.

• W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Zobacz inne

Prawo