Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mikołów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34180362

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

GMINA MIKOŁÓW

ul. RYNEK 16
43-190 MIKOŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ MIKOŁOWA OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich przy ul. bpa W. Bandurskiego 1 w Mikołowie, o powierzchni 14,97 m2

- sposób użytkowania: sklepik szkolny,

- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 12,00 zł netto.

Wadium w wysokości 539,00 zł.

Umowa najmu zostanie zawarta i będzie obowiązywać z chwilą rozstrzygnięcia przetargu, na czas oznaczony od dnia 1 września 2022 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

Czynsz najmu nie będzie naliczany za lipiec i sierpień 2023 roku oraz za lipiec i sierpień 2024 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r., o godz. 9.00, w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Mikołów, Mikołów, Rynek 16 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042, na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów w razie uchylenia się najemcy, który wygrał przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Gminę Mikołów, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mikołów również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.

Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 r., który jest dostępny w Referacie Lokalowym i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 448 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu).

Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w załączniku Nr 2 do przywołanego wyżej Zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”.

Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Mikołów, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 48 448.

Informuje się, iż najemca, prowadząc sklepik szkolny, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów art. 52c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021). Nieprzestrzeganie przez najemcę wyżej wymienionych przepisów, w trakcie prowadzenia przez niego w lokalu użytkowym działalności gospodarczej, będzie podstawą do wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu