Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

172 200,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181333

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

ul. AL. KOŚCIUSZKI 83
90-436 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zgierz,    18     maja  2022 r.

NACZELNIK  

URZĘDU SKARBOWEGO  

W ZGIERZU

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI    

                Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2022 poz. 479 t.j.), podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Pana Andrzeja Brzozowskiego  w dniu 05 lipca 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu (pokój nr 9) ul. Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz

odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej:

położonej:                         w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 27A, oznaczonej jako działka nr 70/1 województwo łódzkie, powiat Zgierski, gmina Miasto Zgierz

stanowiącej:                      nieruchomość gruntową zabudowaną   o powierzchni  0,0381 ha

 dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1G/00000205/5

Suma oszacowania wynosi:

- 246 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy zł 00/100), zaś cena wywołania jest równa 70% oszacowanej wartości nieruchomości  i wynosi  172 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych).

                Wadium należy złożyć w gotówce u wyznaczonego pracownika organu egzekucyjnego do godz. 1000 w dniu licytacji. Wadium można także wpłacić do dnia 04.07.2022 r. na konto Organu egzekucyjnego NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem „wadium” oraz oznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy (dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego).

Powyższe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

                Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, stosownie do treści art. 111 a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zatrzymuje się oraz zalicza na poczet ceny nabycia, pozostałym licytantom wadium wpłacone przelewem zwraca się w terminie nie dłuższym jak 7 dni roboczych na rachunek bankowy, jednakże wadium wpłacone gotówką pracownik prowadzący sprzedaż zwróci licytantowi niezwłocznie po zakończeniu licytacji.

                Z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny wezwie licytanta, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania złożył do depozytu organu egzekucyjnego cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak 3 miesięcy.

                Zgodnie z treścią art. 111b § 1 licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

                W licytacji nie mogą brać udziału osoby enumeratywnie wskazane w art. 111 d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

                Zgodnie z przepisem art. 111 d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

                Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji administracyjnej.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie
o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

                Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie (tel. 42 27-01-015), w obecności pracownika tut. Urzędu Skarbowego, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w Dziale Egzekucji Administracyjnej Urzędu Skarbowego w Zgierzu (Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki, pok. 9), w godzinach od 900 do 1200 po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 42 27-01-015).

                Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 Opis nieruchomości:    

                Nieruchomość gruntowa zabudowana murowanymi budynkami o charakterze usługowo-magazynowym-socjalnym i garażem wybudowanymi w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nieruchomość położona jest w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego nr 27a i oznaczona w ewidencji gruntów jako działa nr 70/1 w obrębie 128 miasta Zgierza o powierzchni 0,0381 ha, uregulowana w KW LD1G/00000205/5 o powierzchni zabudowy 244 m2 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Na oryginale podpisał: 

Z upoważnienia 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu 

Kierownik Działu

Aneta Torzewska

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu