Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

30.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BYTOM, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181082

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA BYTOM

GMINA BYTOM - Company Logo

ul. PARKOWA 2
41-902 BYTOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE PREZYDENTA BYTOMIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Placu Jana w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.), zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr VIII/119/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Placu Jana w Bytomiu oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik graficzny do ww. uchwały szczegółowo określający granice obszaru objętego planem znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu oraz na stronie internetowej: www.bytom.pl/dla-mieszkanca w zakładce Ogłoszenia i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Tablica ogłoszeń.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury, w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego (pokój 402) Urzędu Miejskiego w Bytomiu w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w sposób zgodny z art. 8c cytowanej powyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydenta Miasta Bytomia w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona dla ww. planu, zgodnie z art. 54 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Prezydenta Miasta Bytomia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2022 r.

Wnioski można składać: w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Bytomia,

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; ustnie do protokołu w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu; za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: aa@um.bytom.pl).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Bytomia.

INFORMACJA DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia 41-902 Bytom ul. Parkowa 2; dane kontaktowe Inspektora IOD: Urząd Miejski Bytom ul. Parkowa 2, mail: pi@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;

2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);

5. dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

6. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Prezydent Miasta

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu