Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181684

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, Departamencie Urbanistyki i Architektury, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.09.2012 r. Nr 1009/2012, znak: DAR-V.6740.2.14.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Brzoskwiniowej na odcinku od ulicy Dojlidy Górne do ulicy Milowej i ulicy Milowej
na odcinku od ulicy Brzoskwiniowej do ulicy Stoczni  Gdańskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Milowej z ulicą Stoczni Gdańskiej i ulicą Wodną w Białymstoku w zakresie budowy jezdni, zjazdów, chodników, sieci wodociągowej wraz z hydrantami, linii teletechnicznej, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, rozbiórkami trzech przepustów drogowych i budową dwóch przepustów drogowych, rozbiórki i budowy sieci energetycznej kablowej SN oraz kablowej i napowietrznej nN, w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu:

- linią przerywaną koloru fioletowego obejmującą roboty budowlane w istniejącym pasie drogowym na działkach: 402, 234/11, 205/40,  205/42, 205/16, 205/44, 205/46, 234/27, 234/29, 205/48, 233/2, 205/50, 205/52, 232/4, 232/21, 232/19, 231/4, 208/13, 231/6, 401, 230/6, 230/9, 403, 208/11, 230/11, 228/49, 228/23, 228/9, 228/50, 228/59, 228/57, 228/45, 1006/29, 1006/27, 226/31: Obręb 0024 DOJLIDY GÓRNE,  Jednostka Ewidencyjna 206101_1 M.BIALYSTOK w zakresie budowy: sieci energetycznej kablowej oświetleniowej nN, sieci energetycznej: kablowej nN i sN i napowietrznej nN, kanału technologicznego i zjazdów.

x

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH INWESTYCJĄ:

 • Miasto Białystok (obręb ewidencyjny: 0024 – Dojlidy Górne).
 1. Działka będąca pasem drogowym, przeznaczona pod inwestycję:
 • 402, 234/11, 205/40,  205/42, 205/16, 205/44, 205/46, 234/27, 234/29, 205/48, 233/2, 205/50, 205/52, 232/4, 232/21, 232/19, 231/4, 208/13, 231/6, 401, 230/6, 230/9, 403, 208/11, 230/11, 228/49, 228/23, 228/9, 228/50, 228/59, 228/57, 228/45, 1006/29, 1006/27, 226/31, (obręb ewidencyjny: 0024 – Dojlidy Górne).

x

Stosownie do art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego pouczam, że zgodnie z przepisem art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

x

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. Data publikacji obwieszczenia: 31.05.2022 r.

x

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach budowlanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania     i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: identyfikujące osobę, adresowe, dane z rejestru gruntów oraz dane z dokumentów spadkowych lub innych dokumentów stanowiących dowód posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, dokumentów stanowiących dowód na potwierdzenie innych istotnych okoliczności w prowadzonej sprawie administracyjnej.
 4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczony w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść
  i znaczenie. W przypadku zatwierdzenia projektu budowlanego, dokumentacja będzie przechowywana co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być pozyskane z zasobów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek administracji publicznej, źródeł publicznie dostępnych, stron postępowania, osób trzecich.
 9. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
 10. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie sprawy.
 11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu