Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

246 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

17.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łuków, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181751

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (602) 711-236

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie  postanowienia Sędziego-komisarza  z dnia 26 kwietnia 2022 roku

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty objętego masą upadłości  prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 10961/2 i powierzchni 1228 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym położonej w Łukowie  przy ulicy Rurowej 66A dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr LU1U/00072214/7.

 

Cena wywoławcza246 000,00 złotych                                       

 

II. Warunki przetargu

 1.Ofertę nabycia  nieruchomości (zgodną z regulaminem) należy  przesłać listem poleconym (lub dostarczyć) z oznaczeniem oferenta oraz z adnotacją „Oferta przetargowa Łuków”  na adres biura syndyka; Sobieszyn 10; 08-504 Ułęż  do dnia 14 czerwca 2022 roku włącznie do godz. 1400 ( liczy się data wpływu oferty do biura syndyka).

    2.Rozpoznanie ofert ( bez udziału oferentów) nastąpi  w  biurze   syndyka w dniu 17 czerwca  2022 roku.

    3. Przetarg (na podstawie regulaminu) prowadzi i wyboru oferty dokonuje syndyk.      

    4. Syndyk zastrzega sobie prawo  swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości bez  podania przyczyny na każdym etapie jego trwania

    5.Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie  wadium w wysokości 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na konto bankowe  masy upadłości nr   47 1020 3219 0000 9202 0168 6708.

       6. Syndyk zawiera umowę sprzedaży, po uprzednim wpłaceniu przez kupującego całej ceny na konto wskazane do wpłaty wadium, w terminie  dwóch miesięcy od dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie z  winy oferenta wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.

    7.  Ważna oferta powinna zawierać następujące dane:

            a) dokładne dane oferenta, oferowaną cenę zakupu (nie może  być niższa  od ceny wywoławczej), 

            b) zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

            c) oświadczenie, że oferent  zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu  sprzedaży oraz że nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości zastrzeżeń co do tego stanu,

      d) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i  przyjęciem określonych w nim  warunków udziału w przetargu.

      8. Nieruchomość można oglądać, zapoznać się z operatem szacunkowym oraz regulaminem przetargu (dla osób zainteresowanych regulamin przetargu może zostać przesłany pocztą elektroniczną) można w dniu 7 czerwca 2022 roku w godzinach 1000 – 1300 po uprzednim skontaktowaniu się z syndykiem  pod numerem telefonu:  (602) 711-236 (e-mail: t.szewczyk53@wp.pl)

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu