Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

271 653,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181767

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Ruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Syndyk masy upadłości, tel. 693 222 998

 

 

UDZIAŁY W SPÓŁCE NA SPRZEDAŻ

 

  1. Syndyk masy upadłości ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach ogłasza przetarg na sprzedaż 190 udziałów w EP Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000011089).
  2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 271 653,00 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote) tj. 30% wartości oszacowania. Do ceny zostanie doliczony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Oferty należy składać na adres biura Spółki przy ul. Roździeńskiego 91 budynek B pok. 6, 40-203 Katowice, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „OFERTA, PRZETARG – UDZIAŁY”, sygnaturą akt X GUp 2/13/3. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
  4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu przetargu wskazanej w pkt. 2 na rachunek bankowy numer 64 2490 0005 0000 4600 1315 4123.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert, w biurze syndyka przy udziale 3 osobowej komisji przetargowej powołanej przez Syndyka.
  6. W przypadku, gdy w zakreślonym terminie wpłynie więcej niż jedna oferta, a różnica w zaproponowanych cenach będzie niższa niż 25 000 zł syndyk zaprosi składających do negocjacji wskazując jednocześnie ostateczny termin, w którym będzie oczekiwał na złożenie dodatkowych ofert.
  7. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który wraz z opisem i oszacowaniem wartości udziałów udostępniony jest w biurze Spółki od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w godz. od 09:00 do 14:00 oraz na stronie www.energomontaz.pl w zakładce „przetargi“. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 693 222 998.
  8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu