Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

402 750,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181919

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

ul. AL. KOŚCIUSZKI 83
90-436 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

W ZGIERZU

Zgierz, 6 maja 2022 roku

Znak sprawy: 1026-SEE.711.1864497.SS.2022.LIC1

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r., poz. 479, t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 2070, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14.07.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu przy ulicy ks. J. Popiełuszki 8, pok. 9, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0676 ha – należącej do Marka Jabłońskiego – położonej przy ul. Ozorkowskiej nr 5, stanowiącej działkę nr 606 w obrębie nr 139 MIASTA ZGIERZA, województwo łódzkie, powiat zgierski, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00007578/9.

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 537 000,00 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę 402 750,00 zł (słownie: czterysta dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Licytant przystępujący do licytacji przed jej wywołaniem składa wadium w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości, tj. 53 700,00 zł.

Wadium można złożyć w gotówce u wyznaczonego pracownika organu egzekucyjnego do godz. 10.00 w dniu licytacji lub można wnieść je na rachunek bankowy Organu egzekucyjnego: NBP O/Łódź nr: 70 1010 1371 0004 4613 9120 0000 z dopiskiem „wadium” oraz oznaczeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy. Przy wpłacie na rachunek wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu najpóźniej w dniu 13.07.2022 r. Powyższe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie.

Nabywca, który uzyska przybicie i nie wykona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania zapłaty ceny nabycia z potrąceniem wadium, traci wadium. Od nabywcy nieskładającego wadium, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się wadium w trybie egzekucji administracyjnej. Z wadium utraconego przez nabywcę lub od niego ściągniętego pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą.

Nieruchomość będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie pod numerem telefonu (42) 27 01 016 lub (42) 27 01 015 w obecności pracownika tut. Urzędu. W tym terminie można także przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Zgierzu akta wraz z operatem szacunkowym nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą stanowiły przeszkody w licytacji i przyznaniu nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji administracyjnej.

Opis nieruchomości i przeznaczenie.

Dla terenu, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulującego przeznaczenie tej nieruchomości. Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z powyższym przeznaczenie działki stanowiącej przedmiot wyceny określono na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza przyjętego uchwałą nr XI/120/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, zgodnie z którym działka nr 606 znajduje się w graniach obszaru oznaczonego symbolem 9 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym wybudowanym w latach osiemdziesiątych, o powierzchni zabudowy równej 194 m2. Do budynku dobudowany jest garaż o p.z. ok. 49 m2. Działka jest ogrodzona, od frontu ogrodzenie z cegły klinkierowej i przęseł metalowych, od strony ul. Ozorkowskiej urządzona jest furtka i dwie bramy wjazdowe. Teren działki zagospodarowany, w części przed domem utwardzony kostką betonową, na pozostałej części działki nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. W części frontowej nieruchomości fontanna betonowa.

Ważne: brak dokumentacji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu oraz w archiwum Urzędu Miasta Zgierza. Nie ma również żadnej dokumentacji dotyczącej tej nieruchomości u Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zastrzeżenia:

  • w licytacji nie mogą brać udziału osoby enumeratywnie wskazane w art. 111d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji;
  • licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 110 z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. W sprawie skargi, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

 

Na oryginale podpisał:

z upoważnienia

Naczelnika Urzędu Skarbowego

w Zgierzu

Kierownik Działu

Aneta Torzewska

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu