Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

01.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182020

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

AM-IL.6740.3.2022.GSA (9.GSA)                                                                              Warszawa,  24 maja 2022r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

o wydaniu postanowienia nr 125/BEM/IL/2022 z dnia 14 marca 2022 r. oraz 259/BEM/IL/2022 z dnia 24 maja 2022 r. nakładające na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do rozpatrywanego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5587W – ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8) wraz z przebudową innych dróg publicznych oraz przebudową/budową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (trasa S8)”

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dzień publicznego obwieszczenia: 1.06.2022 r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu