Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

6 546 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

30.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kaszów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182129

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA LISZKI

GMINA LISZKI - Company Logo

ul. LISZKI 230
32-060 LISZKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 12 257-65-57

PPG.6840.9.2022                                                              Liszki, dnia 26 maja 2022 roku

 

 

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki
położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki objętej
Księgą Wieczystą
nr KR1K/00015906/9

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/15 o pow. 3,0492ha
 

Cena wywoławcza wynosi: 6.546.000,00 zł brutto ( w tym 23% VAT)

(słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) 

Wadium wynosi: 500.000,00 zł

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00 w budynku GOPS, który znajduje się przy ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki (obok OSP Liszki).

Wadium w wysokości 500.000,00 zł należy wpłacić do dnia 26 lipca 2022 roku na rachunek Urzędu Gminy Liszki nr:  71  8591  0007  0210  0000  0068  0014  prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Liszkach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w pieniądzu (PLN) w podanej wyżej wysokości i terminie - w tytule należy podać: „wadium dotyczy przetargu na działkę nr 3071/15 obręb Kaszów”.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla wsi Kaszów-obszar 1 zatwierdzonym Uchwałą XIV/159/2019 Rady Gminy Liszki
z dnia 08.11.2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8175 z dnia 21.11.2019) działka nr 3071/15 położona w miejscowości Kaszów znajduje się:

- pas (od strony południowej ok. 2m) w terenie komunikacji droga zbiorcza KDZ,

- w pozostałej części w terenie usług U1.

Linia nieprzekraczalnej zabudowy - 23m od osi drogi KDZ1.

Pełna treść niniejszego ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń
w  budynku Urzędu Gminy w Liszkach znajdującym się przy ul. Mały Rynek 18  oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki
www.bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce GEODEZJA/SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCH i na stronie internetowej www.liszki.pl w zakładce Sprzedaż działek gminnych.

Informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennegoi Geodezji Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki pokój nr 3, tel. 12 257-65-57.

Wójt Gminy Liszki

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu