Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

UŚCIE GORLICKIE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182214

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY UŚCIE GORLICKIE

ul. UŚCIE GORLICKIE 80
38-315 UŚCIE GORLICKIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                       O G Ł O S Z E N I E  WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE              

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz uchwał Rady Gminy Uście Gorlickie Nr: XVIII/201/20 z dnia 30 grudnia 2020r., XX/248/21, XX/249/21 i XX/250/21 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w gminie Uście Gorlickie, Nr XX/251/21 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w gminie Uście Gorlickie oraz uchwał Nr:  XVIII/189/20, XVIII/195/20 i XXVIII/196/20 z dnia 30 grudnia 2020r. oraz Nr: XX/216/21, XX/217/21 i XX/220/21 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie

                            z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie, obejmującego tereny położone we wsiach: Blechnarka, Hańczowa i Ropki,
  • „Uście Gorlickie VI” i „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie, obejmującego tereny położone we wsiach: Banica, Brunary, Stawisza i Śnietnica

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 8 do 30 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 6.

Projekty zmiany miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Uście Gorlickie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego jw. odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie w pokoju Nr 6 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” oraz do projektu zmiany planu „Uście Gorlickie VI” i „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie oraz do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Uście Gorlickie w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Uście Gorlickie (38-315 Uście Gorlickie 80) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@usciegorlickie.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2022 r.  

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Uście Gorlickie, z siedzibą: 38-315 Uście Gorlickie  80, tel. (18) 351 60 41, e-mail: sekretariat@usciegorlickie.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: kedzierski@adwokacikancelaria.pl

                                                                         

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu