Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 038 372,00 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Widawa, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182248

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawo własności zabudowanych nieruchomości położonych w Widawie przy ul. Pastwiskowej 2, dla których prowadzone są księgi wieczyste SR1L/00032440/7 oraz SR1L/00047841/6 za cenę nie niższą od ceny oszacowania
tj. łącznie 1 038 372,- zł.

            Oferty nabycia należy składać do dnia 29.06.2022 r. do godz. 15.00 w Kancelarii syndyka, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz z dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości”. Oferty powinny zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) oferenta wraz z adresem i nr telefonu, adresem e-mailowym,
  • dowód wpłaty wadium w kwocie 103 837,- zł na rachunek bankowy 25 9263 0000 0002 7326 3000 0001,
  • oświadczenie, że oferentowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości,
  • kwotę oferowanej ceny,
  • czytelny podpis oferenta.

            Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych oferentów podlega zwrotowi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia oferenta, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka.

            Informacje o przedmiocie sprzedaży udzielane są pod numerem telefonu 502 633 252.

            Wszystkie koszty nabycia nieruchomości ponosi nabywca. Otwarcie ofert nastąpi jawnie w dniu 30.06.2022 r. w Kancelarii syndyka o godz. 9.30.

            Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. (sygn. akt XIV GUp 315/19)

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu