Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

288 078,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182386

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicza – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy pod sygn. akt V GUp „of” 5/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki majątku upadłych w postaci prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 2A o łącznej pow. 81,50 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Olsztynie przy ul. Bolesława Laszki 9, wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 6,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1O/00133747/2 - wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem w gruncie, budynku oraz urządzeniach nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali - dla którego prowadzona jest KW nr OL1O/00099800/1. Lokal nie jest użytkowany.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 288 078,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych) brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01 lipca 2022 r. do godz. 15:30 na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 28 800,00 zł  (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Moniki Jurkiewicz w Santander Bank Polska S.A. o nr 83 1090 2718 0000 0001 4419 8430, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 5/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 05 lipca 2022 r. o godz. 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Przemysława Samełko z dnia 16 sierpnia 2021 r. zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Wszelkie inne informacje oraz dodatkowe dokumenty i opracowania, ponad te które nie zostały wyrażone w operacie szacunkowym, powinny zostać uzyskane samodzielnie - na własny koszt przez każdego zainteresowanego. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe Warunki sprzedaży są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz o możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Zapraszam do udziału w sprzedaży

Syndyk Tycjan Saltarski

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu