Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

385 334,25 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

21.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tarnów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181023

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Kancelaria Komornika: ul. Tuchowska 20, Tarnów

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: działka nr 51 o pow. 611 m2 - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 185,28 m2 i budynkiem gospodarczych oraz działka nr 52/3 o pow. 126 m2| - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Dąbrówka Infułacka obr.ewid. 277, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tąrnowie nr  TR1T/00002878/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 513.779,00 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

(Wartość ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość objętą księgą wieczystą TRIT/00002878/5 wynosi - 301.236,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj, kwotę: 385.334,25 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 25/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 51.377,90 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 09 czerwca 2022 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowską 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcji Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu