Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

57 960,67 PLN

Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

21.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tarnów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181027

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Kancelaria Komornika: ul. Tuchowska 20, Tarnów

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej  Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w lamowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

udziału wynoszącego 1/2 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 52,60 m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki wraz z w.c. plus piwnica o pow. 4.70 m2, znajdujący się na II piętrze budynku położonego w miejscowości: Tarnów, przy os. Zielone 24, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00102547/7.

Udział wynoszący 1/2 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oszacowany jest na kwotę: 86.941,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złoty).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 57.960,67 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 67/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu tj. kwocie 8.694,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej s ę w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 0. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na pleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej udziału w spółdzielczym

własnościowym prawie do lokalu, którego dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 09 czerwca 2022 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu