Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34181667

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - Company Logo

ul. ŚLĄSKA 11/13
42-217 CZĘSTOCHOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Korfantego 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu  
przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 807.LIX.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, przy ulicy Wojciecha Korfantego. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2022 r. 

Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy,  
w zakładce „Poradnik interesanta” – Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP003 - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest  Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik interesanta” – Kategoria sprawy: Planowanie przestrzenne – Nazwa sprawy: PP003 - Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego – Klauzula informacyjna. 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowane  
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Zarządzenia. 

Z up. Prezydenta Miasta 

Bartłomiej Sabat 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

(podpisano elektronicznie) 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu