Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182774

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 085 740 39 25

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 03.06.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w ponownie prowadzonym postępowaniu (AR.6740.3.12.2021) z wniosku Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożonego w dniu 10.06.2021 r., uzupełnionego po postanowieniu w dniu 09.05.2022 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych - ulic: Brzozowej, Świerkowej, Dębowej, Klonowej, Jesionowej, Grabowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej na działkach nr geod: 64; 239/7; 143; 126; 1594/1; 1595/2; 1595/4; 1594/25; 57/3; 52/1; 51/6; 53; 51/1; 36; 36/1; 54/1; 63; 70; 80; 99 Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone: (czasowe zajęcie) działek Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka: nr geod. 239/10 – związana z przebudową drogi innej kategorii w zakresie: budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,60m (wymiar bez krawężników i obrzeży) z kostki betonowej, całkowita powierzchnia wykonywanego utwardzenia wynosi 64m2; nr geod. 51/11 – związana z budową zjazdu w zakresie: budowy zjazdu publicznego szerokości 4,50m, R=5,0m o nawierzchni z kostki betonowej i podbudowie kruszywowej ograniczonego krawężnikiem betonowym obniżonym 15x22cm i zamkniętym obrzeżem betonowym 8x30cm, powierzchnia utwardzenia 30m2; nr geod. 71 – związana z budową sieci kanalizacji deszczowej w zakresie: budowy kanału deszczowego o średnicy D315 mm PVC-U Lite SN8 i długości 71,1m, którego zadaniem jest odprowadzenie ewentualnego nadmiaru wód podczas intensywnych opadów deszczu, rzędna dna proj. kanału wynosi 1,15m poniżej istniejącego terenu. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni, chodników,  opasek i pobocza, budowę ciągu pieszo rowerowego, budowę zjazdów, budowę rowu przydrożnego, budowę sieci kanalizacji deszczowej - studnie chłonne wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi, przebudowę sieci wodociągowej – hydranty, przebudowę kablowych sieci energetycznych, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, wycinkę drzew i krzewów, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka nr geod. 54 na działki nr 54/1 i 54/2; nr geod. 52 na działki nr 52/1 i 52/2; nr geod. 57/2 na działki nr 57/3 i 57/4; nr geod. 1595/3 na działki nr 1595/4 i 1595/5; nr geod. 1594/15 na działki nr 1594/25 i 1594/26. Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych: nr geod.: 239/7; 1594/1; 1595/2; 1595/4; 1594/25; 57/3; 52/1; 51/6; 54/1 Obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka. Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 03.06.2022 r. do dnia 17.06.2022 r. W terminie do dnia 24.06.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 11, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu