Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data

15.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GLIWICE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182589

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty firm

CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

ul. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15
44-101 GLIWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gliwicach, informuje o przetargu pisemnym dot. sprzedaży komory gorącej do produkcji radiofarmaceutyków beta-minus firmy Isotope Technologies – Dresden GmBh, model BBA 17.169 (nr seryjny: 10-05, rok produkcji: 2010r.) o numerze inwentarzowym: 14/800/5731, w którego skład wchodzą: 1. Jednostka centralna 2. Komputer Komora gorąca do produkcji radiofarmaceutyków beta-minus jest w stanie technicznym dobrym, adekwatnym do okresu eksploatacji o dobrej gospodarce remontowej przy niedużej intensywności pracy urządzenia. Cena minimalna: 373 000,00 zł (słownie trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) brutto. Spotkanie dla zainteresowanych zakupem w dniu 06.06.2022r. godz. 10:00 w Budynku Głównym Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zwanym dalej NIO-PIB, pokój 127 – parter. Termin składania ofert do dnia 15.06.2022r. do godz. 9:30 w pokoju nr 134 – Kancelaria, Budynek Główny NIO – PIB. Termin otwarcia ofert 15.06.2022r. godz. 10:00 w pokoju nr 127 – parter Budynku Głównego NIO – PIB. Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w Kancelarii /pok. 134/, Budynek Główny w zaklejonej nienaruszonej kopercie oznakowanej w następujący sposób: NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PAŃSTOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15, 44-102 GLIWICE PRZETARG PISEMNY ( nr sprawy: DA/AA-221-9-1/22) Dotyczy sprzedaży komory gorącej do produkcji radiofarmaceutyków beta-minus. NIE OTWIERAĆ przed terminem 15.06.2022r. godz. 10:00 Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. Oferta winna zawierać: dane osobowe lub dane przedsiębiorcy, wysokość oferowanej ceny zapisanej słownie, nazwę Urządzenia z nr seryjnym, ksero dowodu wpłaty wadium, dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdz. III SIWP. Okres wiązania ofertą - do chwili podpisania umowy z oferentem, który wygrał przetarg. Projekt umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu do wglądu na stronie internetowej prowadzącego przetarg: www.io.gliwice.pl/instytut/ogloszenia Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 37 300,00 zł. (słownie trzydzieści siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto. Wadium należy wnieść najpóźniej do dn.14.06.2022r. do godz. 15:00, przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek ING BANK Śląski O / Gliwice nr konta: 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Narodowego Instytutu Onkologii Oddziału w Gliwicach w terminie określonym w ogłoszeniu. Do oferty należy dołączyć ksero dowodu wpłaty wadium. Wadium przepada na rzecz prowadzącego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny równej co najmniej minimalnej cenie. Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet zapłaty za Urządzenie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu). Uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą cenę i wygrał przetarg, obowiązany jest do podpisania umowy sprzedaży, które nastąpi po otrzymaniu zgody Organu Nadzorującego / Ministra Zdrowia na sprzedaż przedmiotowej komory. W przypadku uchylenia się oferenta wygrywającego przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, która odbędzie się bezpośrednio po otwarciu kopert. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od podpisania umowy w terminie wyżej określonym Komisja Przetargowa może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 32 278 91 92 / 662 230 271

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu