Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Lubiewo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182439

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biura Syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, nr tel. 661 511 181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lubiewie na działce ewidencyjnej nr  696/8 o pow. 0,4312 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi prowadzi księgę wieczystą o nr KW BY1T/00033064/0 za cenę nie niższą niż 13.968,00 zł;
Oferta dotycząca nabycia nieruchomości powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta - Sygn. akt 124/21”, na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz do dnia 14 czerwca 2022 r. - decyduje data wpływu.
Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy (wraz z adresem i nr NIP lub PESEL), nr telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym, technicznym i prawnym oraz operatem szacunkowym nieruchomości oraz że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% oferowanej ceny, które powinno wpłynąć na rachunek masy upadłości numer: 11 1540 1027 2102 9146 2440 0002 do dnia 13 czerwca 2022 r. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r. W przypadku złożenia ofert zbliżonych cenowo, syndyk przeprowadzi licytację ustną lub pisemną pomiędzy oferentami.
Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty całej ceny.
Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 661 511 181 lub e-mail: 
syndyk.biuro@wp.pl.
Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać wyłącznie na wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu