Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

14.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Inowrocław, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182448

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biura Syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz, nr tel. 661 511 181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu, przy ul. Solankowej 8, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00000456/5 wraz z prawem odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4, wyodrębnionego z ww. nieruchomości zabudowanej, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00050460/1 wraz z ruchomościami wchodzącymi w skład wyposażenia za cenę wyszacowania, tj. nie niższą niż 6.177.441,00 zł na którą składają się kwoty 6.101.000,00 zł - stanowiąca cenę sprzedaży nieruchomości oraz  76 441,00 zł - stanowiąca cenę sprzedaży ruchomości.
Oferta dotycząca nabycia nieruchomości powinna zostać przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Sygn. akt 727/21 - Inowrocław”, na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz do dnia 14 czerwca 2022 r. - decyduje data wpływu.
Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy (wraz z adresem i nr NIP lub PESEL), nr telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym, technicznym i prawnym oraz operatem szacunkowym nieruchomości oraz że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu sprzedaży.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% oferowanej ceny, które powinno wpłynąć na rachunek masy upadłości numer: 67 1540 1027 2328 0005 1258 0001 do dnia 13 czerwca 2022 r. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2022 r. W przypadku złożenia ofert zbliżonych cenowo, syndyk przeprowadzi licytację ustną lub pisemną pomiędzy oferentami.
Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty całej ceny.
Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 661 511 181 lub e-mail: 
syndyk.biuro@wp.pl.
Opis i oszacowanie nieruchomości można uzyskać wyłącznie na wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Prezentacja nieruchomości odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 r. w godz. 17:00 – 20:00. Osoby zainteresowane prosimy o uprzedni kontakt mailowy. W treści maila należy podać imię, nazwisko oraz numer telefonu.  
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu