Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182598

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT KOZIENICKI

ul. J. KOCHANOWSKIEGO 28
26-900 KOZIENICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KOZIENICKIEGO

z dnia  27 maja 2022 r.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022.176 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021. 735 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.226.2022.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 10 maja 2022r. (data wpływu  25 maja 2022 r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej  04KDD w miejscowości Śmietanki, gmina Kozienice”

Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1/14, 3/21, 5/18,  6/11, 1/13 (1/31, 1/32), 1/15 (1/33, 1/34), 1/8 (1/35, 1/36, 1/37), 2/7 (2/8, 2/9, 2/10), 3/7 (3/14, 3/15, 3/16),  4/7 (4/14, 4/15, 4/16), 4/9 (4/17, 4/18, 4/19), 4/11 (4/20, 4/21, 4/22), 4/13 (4/23, 4/24, 4/25), 5/9 (5/23, 5/24, 5/25), 5/10 (5/20, 5/21, 5/22), 5/19 (5/26, 5/27), 6/6 (6/15, 6/16, 6/17), 6/12 (6/13, 6/14)położone w obrębie ewidencyjnym 0032 Śmietanki, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice- obszar wiejski, oraz  działkę o numerze ewidencyjnym: 217/3 położoną w obrębie ewidencyjnym 0009 Janów, jednostka ewidencyjna 140705_5  -obszar wiejski  (wykonanie połączenia  z drogą powiatową nr 1727W)  przewidzianą do czasowego zajęcia na okres wykonywania robót budowlanych.

(Oznaczenie: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
w nawiasie numery działek po podziale; pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję).

        Informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, Wydział Budownictwa i Architektury, pokój Nr 21, tel. 48 611 73 61 w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po upływie ww. terminu rozpatrzenie sprawy nastąpi w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

          Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu