Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

112 200,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SUCHA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182835

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

SUCHA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk Sądu Rejonowego w Radomiu Sygn. akt V GUp 152/20 of oferuje do sprzedaży: nieruchomość gruntową, działka nr 2181, zabudowaną domem położona we wsi Sucha, Gmina Białobrzegi, opisana księgą wieczystą nr. RA2G/00026617/7, za minimalna cenę wywołania 112 200 zł  z dodatkową dopłatą za zniesienie służebności osobistej o wartości 107 200 zł

Pisemne oferty zakupu w Przetargu ofertowym z wolnej ręki, należy przesłać listem poleconym z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem – Przetarg Sucha sygn. Akt V GUp 152/20 of” – lub dostarczyć osobiście na adres: Biuro Syndyka, 26-600 Radom, Plac Jagielloński 6 lok 1 w terminie do 23-06-2022 do godz. 17.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 53 500 zł na rachunek syndyka nr. 96 1050 1793 1000 0097 3090 4803 z dopiskiem „Kucharczyk” najpóźniej w dniu składania ofert. Oferta musi zawierać spełniać warunki regulaminu ( w tym zawierać  cenę kupna - kwotowo i słownie, oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu). Regulamin łącznie z odpisem operatu szacunkowego, można otrzymać po zgłoszeniu się drogą mailową biurojob6@wp.pl lub przejrzeć na stronie www.biuroprawne.radom.pl w zakładce oferty sprzedaży. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24-06-2022 r o godz.9.00 w biurze syndyka.

          REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO

§1

Regulamin niniejszy [dalej Regulamin] dotyczy przetargu ofertowego na sprzedaż:

1. Poniższych nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana domem położona we wsi Sucha, Gmina Białobrzegi, działka nr 2181 opisana księgą wieczystą nr. RA2G/00026617/7, za minimalna cenę wywołania   112 200 zł (oszacowanej na. 535 000 zł) z dopłatą za zniesienie  służebności osobistej o wartości 107 200 zł

2.Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ofertowego zostanie opublikowane w mediach ogólnopolskich w dodatku lokalnym i na portalu internetowym komunikaty.pl 

3.Organizatorem przetargu ofertowego jest syndyk masy upadłości, Sądu Rejonowego w Radomiu, – sygn. akt GUp 152/20 of- w ramach przetargu z wolnej ręki składnika majątku opisanego w §1 ust.1 

§2

Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży oraz operat szacunkowy można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 602.313.099 lub za pośrednictwem adresu: biurojob6@wp.pl lub przejrzeć na stronie www.biuroprawne.radom.pl w zakładce oferty sprzedaży

§3

1.Oferty pisemne, odrębnie dla każdej nieruchomości wskazanej §1 ustęp 1 a lub §1 ustęp 1 b, złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem, przesłać na adres; Biuro Syndyka, 26-600 Radom Plac Jagielloński 6 lok 1 z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem – „Przetarg Sucha sygn. Akt V GUp 152/20of” – lub dostarczyć osobiście (po uprzednim, zgłoszeniu terminu pod telefonem nr 602.313.099 najpóźniej do dnia 23-06-2022.do godz. 17.00

2. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpią w dn. następnym po terminie składania ofert w obecności oferentów, 24-06-2022 r, o godz. 9.00 w biurze Syndyka,  

§ 4

1.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pod warunkiem wpłaty przez nie wadium

2.Oferentów może być nieograniczona ilość.

3.W przetargu nie mogą uczestniczyć: oferenci, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub toczy się postępowanie upadłościowe, krewni syndyka do II stopnia pokrewieństwa.

§ 5

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 53 500 zł na rachunek techniczny syndyka nr. 96 1050 1793 1000 0097 3090 4803 z dopiskiem „Kucharczyk” najpóźniej w dniu składania ofert. (Decyduje data księgowania na rachunku masy upadłości)  

2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu.

3.Oferta pisemna winna zawierać

a) cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której nieruchomości lub prawa dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta NIP lub Regon lub KRS,   w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, numer PESEL

b) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,

c) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, w tym  spełnienia warunków § 4 ustęp 3

d) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości  

e) wskazanie adresu mailowego (do kontaktu jeśli posiada) lub co najmniej telefonu  i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium

4.Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Wszystkie dokumenty będące załącznikami winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.

5.Dokumenty niespełniające powyższych warunków, w tym w szczególności nie zawierająca wszystkich dokumentów, oświadczeń będą odrzucone bez wzywania do ich uzupełnienia a osoba przystępująca do przetargu nie zostanie do niego dopuszczona.

§ 6

1.Z czynności przetargowych zostanie sporządzony protokół w którym syndyk zawiera zapis,  które oferty spełniają warunki przetargu lub podlegają odrzuceniu,  liczbę uczestników, czy wadia zostały wpłacone, dokumenty uprawniające do reprezentacji lub stosowne pełnomocnictwa, czy oferta  posiada wszystkie niezbędne  zaświadczenia i oświadczenia, czy treści są czytelne i nie budzą wątpliwości. W przypadku braku oferentów protokołu nie sporządza się.

2.Przetarg wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, ale nie niższa niż cena wywoławcza.

3.  Oferta zawierająca cenę niższą niż wywoławcza zostanie odrzucona.

§7

1.Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia a Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy.

2.Wybrany Oferent jest zobowiązany wpłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną a wpłaconym wadium najpóźniej na 3 dni przed wyznaczoną datą umowy sprzedaży na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.

3. Oferent, który nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od daty przetargu, chyba, że strony ustala inny termin, utraci wadium na rzecz masy upadłości.

4.Potrącenie wierzytelności przysługujących oferentowi, którego oferta została wybrana, w stosunku do upadłej z kwotą zaoferowaną jest niedopuszczalne.

§8

1.Oferenta, którego ofertę wybrano obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy.

2.Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z winy oferenta organizator ogłasza nowy przetarg. Oferent, z którym nie doszło do zawarcia umowy, nie może uczestniczyć w nowym przetargu.

3. Z zastrzeżeniem uprawnień Sądu, który rozstrzyga skargę na syndyka w przedmiocie przetargu, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.  

§9

1.Niniejszy Regulamin Przetargu wraz z odpisem operatu szacunkowego, udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez przesłanie na wskazany adres e-mailowy a dostępny jest na stronie www.biurioprawne.radom.pl w zakładce oferty sprzedaży

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 602.313.099

2.Złożona na potrzeby przetargu dokumentacja nie podlega zwrotowi i pozostaje w aktach upadłościowych.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu