Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

31.05.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIRKÓW, -, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182414

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA DŁUGOŁĘKA

ul. ROBOTNICZA 12
55-095 MIRKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siedlec -

MPZP SIEDLEC II

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Długołęka uchwały Nr XLI/490/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obrębu Siedlec – MPZP SIEDLEC II

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30.06.2022 r.

Wnioski i uwagi należy składać na adres Urzędu Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@gmina.dlugoleka.pl

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO, informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest: Wójt Gminy Długołęka, Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 32 30 203, www.gmina.dlugoleka.pl
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Długołęka, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., email: w której jako osobę kontaktową wyznaczono Paulinę Lesiecką - Koralewską; email: iod@lesny.com.pl
  • Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pełna treść klauzuli informacyjnej, w tym informacja dotycząca możliwości korzystania ze swoich uprawnień przez osoby fizyczne, oraz wynikającymi z przepisów prawa ograniczeń w korzystaniu z tych praw znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Długołęka.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu