Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JASIEŃ, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182915

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W JASIENIU

URZĄD MIEJSKI W JASIENIU - Company Logo

ul. XX LECIA 20
68-320 JASIEŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JASIENIA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębów ewidencyjnych Golin i Lipsk Żarski
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jasieniu uchwały nr XXXIV/240/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Golin i Lipsk Żarski. Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje obręby ewidencyjne Golin i Lipsk Żarski w ich granicach administracyjnych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski dotyczące planu miejscowego należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień lub w formie poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do mpzp G-LZ”, na adres: t.soltys@jasien.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której dotyczy. Składając wniosek w formie papierowej lub w formie poczty elektronicznej można skorzystać ze wzoru wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień pod adresem https://bip.jasien.pl/ w zakładce „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Golin i Lipsk Żarski. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 212, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2022 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Miejski w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, lub:
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do mpzp G-LZ”, na adres: t.soltys@jasien.pl , lub:
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 212, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko i imię albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, a także przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Jasienia.

 

Jednocześnie informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jasień (adres: ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, telefon: 684578872, faks: 684578873, e–mail: um@jasien.pl).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.), w celu rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacja tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasień pod linkiem:

http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/# , na stronie internetowej Gminy Jasień: http://www.jasien.com.pl/ pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#/

Informacja Burmistrza Jasienia o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 503 z późn. zm.), umieszczona jest pod adresem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#

 

Burmistrz Jasienia

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu