Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIEBODZIN, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182975

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIEBODZIN

GMINA ŚWIEBODZIN - Company Logo

ul. RYNKOWA 2
66-200 ŚWIEBODZIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chociule gm. Świebodzin

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały nr  XLI/543/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chociule gm. Świebodzin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 27 czerwca 2022r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin),jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 17) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: poczta@um.swiebodzin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina.

       W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami.

      Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Odbiorcą danych osobowych jest: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  4. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Pani Monika Matela, e-mail: iod@um.swiebodzin.pl

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu