Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182791

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI

ul. PLANTY 15
26-600 RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI” w RADOMIU zawiadamia,

że w dniu 25 czerwca 2022 roku  o godz. 1000 ( sobota ) w Auli Głównej UTH przy ul. Chrobrego 31A   w Radomiu odbędzie się

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Radomiu

     z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

  1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  2. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  5.  Sprawozdanie Zarządu: - z działalności Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 rok,

        - sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 rok,

        - z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w 2019 roku.

6.      Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S. M. „Budowlani” wraz z przedstawieniem

       wyników z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Spółdzielni.

7.    Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące ważności obrad i podejmowania uchwał.

9.    Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 rok,

- zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2019, 2020 i 2021 rok,

- rozpatrzenia wniosków z przeprowadzonej lustracji w Spółdzielni za okres 2018 - 2021r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni.

     10.  Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni i zastępców członków Rady Nadzorczej:

         - wybór Komisji Wyborczo- Skrutacyjnej, - zgłaszanie kandydatów,

         - przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.

     11.  Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

     12.  Wybór przedstawiciela i zastępcy przedstawiciela na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni          

             Mieszkaniowych w Radomiu.

     13.  Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

     14.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie zgłoszonych wniosków zgodnych

     z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

     15.  Zamknięcie obrad.

 Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami, projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia. Sprawozdania wyłożone są (w godzinach pracy) w biurze Spółdzielni ul. Planty 15

pokój nr 4. Natomiast pozostałe materiały wyłożone będą w wyżej wymienionym miejscu od dnia 10 czerwca 2022r.  

* Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

                                                                              Zarząd S.M. „Budowlani” w Radomiu                               

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu