Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

40 158,73 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

27.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Świdnik, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183108

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie sprzedaży z wolnej ręki

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Snopek PESEL 84030901960, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym pod sygnaturą sygn. akt IX GUp 83/21 „of”, ogłasza, że zgodnie z art. 49111a ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe sprzedaje z wolnej ręki składniki masy upadłości stanowiące:

 1. Partycypacja związana z najmem lokalu mieszkalnego w LOKUM Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 32.677,43 zł;
 2. Kaucja związana z najmem lokalu mieszkalnego w LOKUM Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdniku w wysokości 7.481.30 zł;

związanych z najem lokalu mieszkalnego w Świdniku przy ul. Cisowej 27/2 znajdującego się w zasobach LOKUM - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdniku, ul. Modrzewiowa 7A/1, 21-040 Świdnik,

za kwotę minimalną 40.158,73 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 73/100) stanowiące łącznie 100% ich wartości.

 

Określić ponadto następujące warunki sprzedaży:

 1. O sprzedaży ogłosić w Internecie i prasie lokalnej;
 2. Oferent musi spełniać warunki do zawarcia umowy najmu określone przez LOKUM Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świdniku;
 3. Oferta powinna zawierać:
  - pełne dane oferenta
  : imię i nazwisko/nazwę oferenta, dokładny adres, nr PESEL/NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz osobę składającą.

- proponowaną cenę nabycia (co najmniej cenę minimalną).
- dołączone wszelkie zgody i zezwolenia, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.
- oświadczenie oferenta o bezwarunkowej akceptacji warunków sprzedaży.
- potwierdzenie wniesienia wadium.

- oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec syndyka z tytułu sprzedaży tej wierzytelności.

 1. Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek funduszu masy upadłości 47 1140 1094 0000 4594 2900 1021.
 2. Brak wadium powoduje odrzucenie oferty. Wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia przez oferenta dającego najwyższa cenę. Pozostałe wadia zwracane są w terminie 14 dni od wyboru oferty.
 3. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, w przypadku nie podpisania umowy wadium przepada.
 4. W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty ‒ wybrana zostanie oferta, która będzie zawierać najwyższą cenę zakupu. Natomiast w sytuacji, gdy kilka otrzymanych ofert będzie zawierała taką samą najwyższą cenę zakupu, Syndyk przeprowadzi licytację.
 5. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 6. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

 

Syndyk zawiadamia, iż oferty zakupu można składać do 27 czerwca 2022 r. włącznie na adres mail: kkrzyzanowski1@ wp.pl.

Syndyk

Krzysztof Krzyżanowski

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu