Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

90 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

01.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182371

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent  Miasta Chorzów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy Mariańskiej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 

1) 30/8 o powierzchni 411 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00045987/3 

2) 30/10 o powierzchni 55 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00045987/3 

(łączna powierzchnia 466 m2

Teren działek znajduje się w północno - zachodniej części miasta Chorzów w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy garażowej. W sąsiedztwie znajdują się drobne punkty handlowo – usługowe. Działki nie posiadają uregulowanego, bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działki gruntowe, niezabudowane, porośnięte roślinnością. Teren działki nieogrodzony. Teren działek posiada nieregularny kształt. Obszar, na którym położone są działki charakteryzuje się dużymi nierównościami. Przez działki przebiega sieć kanalizacyjna (ustanowione ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu). 

Dział III ww. księgi wieczystej zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych. Natomiast dział IV ww. księgi wieczystej wolny jest od wpisów. 

Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 30/8 (23 m2) objęta jest umową dzierżawy z osobą fizyczną na cele garażowe. Niniejsza umowa dzierżawy zawarta jest na okres 10 lat, tj. od 01.11.2017 r. do 01.11.2027 r. Na gruncie objętym umową dzierżawy posadowiony jest garaż nietrwale związany z gruntem nabyty ze środków własnych Dzierżawcy. Nabywca nieruchomości wstąpi we wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z ww. umowy dzierżawy nieruchomości na cele garażowe zawartej w dniu 07.11.2017 r. w stosunku do Dzierżawcy lub jego następcy prawnego. 

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Cena wywoławcza: 90.000,00 zł   

Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży prawa własności nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

Wadium w wysokości 9.000,00 zł uczestnicy przetargu winni wpłacić przelewem na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto na prawach powiatu, ul. Rynek 1,  41 – 500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671 w terminie najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Chorzów. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. 

Oświadczenie (druk do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta pok. 425) uczestnicy przetargu winni złożyć najpóźniej do dnia 04.08.2022 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pokój 425. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1II piętro, w sali 236, dnia 9 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 

Nabywca akceptuje, że Miasto Chorzów nie będzie ponosiło odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które występują lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu umowy sprzedaży. Ponadto Miasto Chorzów nie będzie odpowiadało za konieczność poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów, związanych z zabezpieczeniem terenu, a wynikających z faktu usytuowania przedmiotowej nieruchomości na terenach objętych ograniczeniami zabudowy kubaturowej, z uwagi na występujące pustki po starej, płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

W dniu 30.03.2022 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, bliżej opisanej w pkt 1 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów,  ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 429, tj. od poniedziałku do środy od godz. 7:30 – 15:00, w czwartki od godz. 7:00 – 17:00 oraz w piątki od  godz. 7:00 -13:00, tel. 32 416 50 00 wew. 386, adres e-mail: szczygiel_m@chorzow.eu. 

Prezydent  Miasta Chorzowa ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.         

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu