Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PROCHOWICE, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183337

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PROCHOWICE

ul. RYNEK 1
59-230 PROCHOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Lisowice w gminie Prochowice

2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Motyczyn w gminie Prochowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 23 czerwca 2021r.:

 • nr XXXVIII/198/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Lisowice w gminie Prochowice,
 • nr XXXVIII/200/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Motyczyn w gminie Prochowice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmiany planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od  10 czerwca 2022r. do 4 lipca 2022r. w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, w godzinach otwarcia urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.prochowice.com/gmina-prochowice.html w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice o godz. 10ºº - zmiana planu miejscowego w obrębie Lisowice,  11ºº - zmiana planu miejscowego w obrębie Motyczyn.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub na adres mail: sekretariat@prochowice.com o temacie „mpzp-Lisowice” lub „mpzp-Motyczyn” bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym . Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022r.

                                                                                  

                                                                   Burmistrz

                                                                    Miasta i Gminy Prochowice

                                                               Alicja  Sielicka

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 8a ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.),informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, tel. 76 858 43 42,
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503) .
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania .
 • Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub uwagi.
 • W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice danych osobowych, uzyskanych w toku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu