Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

30 100,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

06.07.2022 10 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WEJHEROWO, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183509

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIASTO WEJHEROWO

GMINA MIASTO WEJHEROWO - Company Logo

ul. PLAC JAKUBA WEJHERA 8
84-200 WEJHEROWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Wejherowie, przy ul. Harcerskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 173/35, obr. 16, o powierzchni 94 m2, objętą księgą wieczystą nr GD1W/00053435/1,

 

cena wywoławcza: 30 100,00 zł netto

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Uzasadnienie formy przetargu: przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w związku z powyższym w przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości do niej przyległych.

Opis nieruchomości: nieruchomość w kształcie prostokąta, regularnym, niezabudowana, teren częściowo pochylony w kierunku północnym, zagospodarowany, porośnięty trawą oraz krzewami, ogrodzony; przez południowo – zachodni narożnik działki przebiega odcinek sieci teletechnicznej.

Uzbrojenie: w sąsiedztwie przebiegają następujące sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

Przeznaczenie: przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.12.2012 r., poz. 4569 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej T8, gdzie dopuszcza się zabudowę mieszkalno – usługową.

 

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 2022 r., o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na adres Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r.,
  2. wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 3 010,00 zł; wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2022 r.

Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

            Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin nieruchomości oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 24 czerwca 2022 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędą się oględziny przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu