Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHOSZCZNO, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183515

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty firm

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

ul. BOHATERÓW WARSZAWY 11
73-200 CHOSZCZNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

POSTANOWIENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk, Kancelaria Komornicza nr II w Choszcznie w sprawie egzekucyjnej GKm 60/20 w przedmiocie egzekucji z prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę numer 277/10 o obszarze 0,7403 ha położonej w miejscowości Stary Klukom Gmina Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00001739/3. na podstawie art. 350 §1 kpc w zw. art 13 §2 kpc postanawia 1. sprostować oczywistą omyłkę pisarską poprzez zastąpienie błędnie wskazanego numeru działki nr 277/20 prawidłowym wskazaniem numeru działki nr 277/10 nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Sz1C/00001739/3 w: obwieszczeniu komornika o pierwszej licytacji nieruchomości z dnia 12 listopada 2021r. w obwieszczeniu komornika o drugiej licytacji nieruchomości z dnia 27 kwietnia 2022r. w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wyborczej publikacja w dniu 30 listopada 2021r. o pierwszej licytacji nieruchomości oraz w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wyborczej publikacja w dniu 24 maja 2022r. o drugiej licytacji nieruchomości U z a s a d n i e n i e Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Przedmiotem zajęcia nieruchomości oraz jej opisu i oszacowania było prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę numer 277/10 o obszarze 0,7403 ha położonej w miejscowości Stary Klukom Gmina Choszczno, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00001739/3. W obwieszczeniu komornika o pierwszej licytacji nieruchomości z dnia 12 listopada 2021r. w obwieszczeniu komornika o drugiej licytacji nieruchomości z dnia 27 kwietnia 2022r. w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wyborczej publikacja w dniu 30 listopada 2021r. o pierwszej licytacji nieruchomości oraz w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wyborczej publikacja w dniu 24 maja 2022r. o drugiej licytacji nieruchomości w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej błędnie wskazano numer działki nr 277/20 zamiast nr działki 277/10. W związku z tym oczywistą omyłkę należało sprostować. Zgodnie z art. 350 kpc sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Natomiast zgodnie z art.13§2 kpc przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych postępowań uregulowanych w kodeksie także do postępowania egzekucyjnego.

Komornik Sądowy Monika Sawicka-Kostiuczuk

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu