Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183555

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

 

Prezydent Miasta Białegostoku stosownie do art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021. 735) zawiadamia, że w Urzędzie Miejskim  w Białymstoku, Departamencie Urbanistyki i Architektury zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Stalowej w Białymstoku w zakresie budowy: jezdni, zjazdów, chodników, stanowisk postojowych, wyniesionego przejścia dla pieszych, muru oporowego oraz budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej linii nN i SN, kablowej elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami deszczowymi i szczelnym zbiornikiem retencyjnym, kanałem technologicznym na działkach o numerach ewidencyjnych: 529/4 (z podziału dz.529/9), 530/1, 532/5 (z podziału dz. 532/2), 532/3, 533/4 (z podziału dz. 533/2), 533/6 (z podziału dz. 533/3), 534/4 (z podziału dz. 534/1), 534/5 (z podziału dz. 534/2), 536/4 (z podziału dz. 536/2), 541/25 (z podziału dz. 541/5), 543 - obręb 0003 (Antoniuk w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania linią przerywaną koloru czerwonego, a także na działkach poza  pasem drogowym ul. Stalowej w ramach czasowego zajęcia pod budowę:

 • 547/4 - obręb 0003 (Antoniuk) - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej linii nN oświetlenia drogowego (długość: 0,9 m, głębokość 0,6 -0,9 m), w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu zakreskowaniem koloru zielonego z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

        Sprawa prowadzona jest z wniosku – PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Wykaz nieruchomości objętych inwestycją:

Miasto Białystok, obręb  03 -Antoniuk

Działki nie będące pasem drogowym w całości  pod inwestycję

532/3, 530/1

Działki będące pasem drogowym w całości  pod inwestycję

543

Działki ulegające podziałowi (nr działek po podziale tłustym drukiem – przeznaczone pod inwestycję):

1) 529/2  dzielona na działki: 529/3 o pow. 1,0204ha (w dotychczasowym władaniu), 529/5 o pow. 0,0002ha (w dotychczasowym władaniu), 529/4 o pow. 0.0362ha (przeznaczona pod drogę),

2) 534/1  dzielona na działki: 534/3 o pow. 0,0585ha (w dotychczasowym władaniu), 534/4 o pow. 0,0668ha (przeznaczona pod drogę),

3) 536/2  dzielona na działki: 536/3 o pow. 0.1695ha (w dotychczasowym władaniu), 536/4 o pow. 0,0068ha (przeznaczona pod drogę),

4) 534/2  dzielona na działki: 534/6 o pow. 0,0061ha (w dotychczasowym władaniu), 534/5 o pow. 0,0011ha (przeznaczona pod drogę),

5) 533/3  dzielona na działki: 533/7 o pow. 0,4174ha (w dotychczasowym władaniu), 533/6 o pow. 0.0588ha (przeznaczona pod drogę),

6) 532/2  dzielona na działki: 532/6 o pow. 0,0316ha (w dotychczasowym władaniu), 532/5 o pow. 0,0112ha (przeznaczona pod drogę),

7) 533/2  dzielona na działki: 533/5 o pow. 0,1357ha (w dotychczasowym władaniu), 533/4 o pow. 0,0064ha (przeznaczona pod drogę),

8) 541/5  dzielona na działki: 541/24 o pow. 0,0066ha (w dotychczasowym władaniu), 541/26 o pow. 0,3938ha (w dotychczasowym władaniu), 541/25 o pow. 0,0339ha (przeznaczona pod drogę),

Działki poza pasem drogowym (czasowe zajęcie terenu)

547/4   - obręb 0003 Antoniuk

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41§ 1, 2 Kpa).

Na podstawie przepisu art. 36 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie może nastąpić w terminie określonym przepisem art. 35 K.p.a. Niezałatwienie sprawy  w powyższym terminie związane jest z koniecznością zweryfikowania przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji projektowej. Wydanie końcowego rozstrzygnięcia w ww. sprawie nastąpi w terminie do dnia  20.10.2022 r.

Jednocześnie pouczam, że zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku. Zgodnie z art. 37 § 2 K.p.a. ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Dzień publicznego ogłoszenia: 07 czerwca 2022 r.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach budowlanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: identyfikujące osobę, adresowe, dane z rejestru gruntów oraz dane z dokumentów spadkowych lub innych dokumentów stanowiących dowód posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, dokumentów stanowiących dowód na potwierdzenie innych istotnych okoliczności w prowadzonej sprawie administracyjnej.
 4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczony w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu dokumentacja podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. W przypadku zatwierdzenia projektu budowlanego, dokumentacja będzie przechowywana co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być pozyskane z zasobów informacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, jednostek administracji publicznej, źródeł publicznie dostępnych, stron postępowania, osób trzecich.
 9. Informacje o źródle pochodzenia danych osobowych przysługują Pani/Panu w zakresie,  w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
 10. Podanie danych adresowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,  a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie sprawy.
 11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu