Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

187 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182712

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA BYTOM

GMINA BYTOM - Company Logo

ul. PARKOWA 2
41-902 BYTOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Bytomia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z udziałem w wysokości 1/5 w działkach stanowiących drogę dojazdową, położonej w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej (działka gruntu nr 2821/165).

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

- działka gruntu nr 2821/165 o powierzchni 1416 m2 (obręb Stolarzowice, k.m. 1) i użytku gruntowym oznaczonym symbolem R-IVa, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00068603/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. W dziale III księgi widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe - służebność drogi przez parcelę map.1 nr 1260/166 na rzecz każdoczesnego właściciela parcel map.1 nr 1257/166 i 1258/166 z Wyk.7 Stolarzowice. Dział IV księgi jest wolny od wpisów (obciążeń);

- udział w wysokości 1/5 w działkach gruntu nr 2819/165 o powierzchni 243 m2 oraz 1016/165 o powierzchni 374 m2, zapisanych w księdze KA1Y/00038013/2. W dziale III księgi widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe – służebność drogi przez parcelę map.1 nr 1260/166 na rzecz każdoczesnego właściciela parcel map.1 nr 1257/166 i 1258/166 z Wyk.7 Stolarzowice. Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów (obciążeń). Służebność nie jest wykonywana przez przedmiotową nieruchomość.

Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północnej części Bytomia, w dzielnicy Stolarzowice, w odległości około 10 km od centrum miasta. Komunikacja miejska dostępna w odległości około 850 m. Skomunikowanie terenu należy przewidzieć do drogi publicznej, tj. ul. Stolarzowickiej poprzez:

· sprzedaż udziału w wysokości 1/5 w działkach gruntu oznaczonych numerami: 2819/165 o powierzchni 243 m2 oraz 1016/165 o powierzchni 374 m2, zapisanych w księdze wieczystej KA1Y/00038013/2, stanowiących własność gminy Bytom;

· ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności drogi koniecznej wzdłuż wschodniej części działki gruntu nr 1541/257, zapisanej w księdze wieczystej KA1Y/00068018/6, stanowiącej własność gminy Bytom, w pasie o długości 185 m i szerokości 5,5m, stanowiącym powierzchnię 1017 m2;

· W dziale III księgi wieczystej KA1Y/00068018/6 widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 1541/257 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 2820/165 objętej księgą wieczystą KA1Y/00068604/1 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej pasem gruntu o szerokości 5,5 m i długości 185 m (powierzchnia wykonywania służebności wynosi 1017 m2).

Nieruchomość położona jest poza terenem i obszarem górniczym. Infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazociągowa oraz przewody elektroenergetyczne niskiego napięcia i teletechniczne przebiegają wzdłuż dróg dojazdowych (do zabudowań mieszkalnych) biegnących od strony zachodniej oraz północnej działki nr 2821/165. Istnieje możliwość podłączenia działek do wodociągu DN 90 PE oraz do kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC. W sąsiedztwie przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV będąca w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych – POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Katowicach – relacji Wielopole -Joachimów – Rokitnica - Łagisza.

Nieznaczna, południowo – wschodnia część działki o powierzchni 15 m2, znajduje się w pasie technologicznym tej sieci.

Na działce gruntu nr 1541/257 zapisanej w księdze wieczystej KA1Y/00068018/6 i stanowiącej własność gminy Bytom, zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe w postaci odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2821/165.

Wartość brutto służebności drogi koniecznej wynosi: 7133 zł + 1640,59 zł (23% VAT) = 8773,59 zł i płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 187 500 zł, w tym:

- wartość udziału w wysokości 1/5 w drodze dojazdowej wynosi 10 196 zł

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi 1 880 zł

Wadium w wysokości 18 750 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. włącznie.

Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.

Wpłaty wadium na rachunek sum depozytowych gminy Bytom należy dokonywać przelewem tradycyjnym, bez stosowania metody podzielonej płatności.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w sali sesyjnej (na parterze).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje dot. przetargu można uzyskać:

w Wydziale Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,

w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 33 oraz w pokoju nr 313a, tel. (32) 78 68 348.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu