Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MASŁÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183260

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MASŁÓW MASŁÓW PIERWSZY

ul. SPOKOJNA 2
26-001 MASŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Masłów, dnia 30.05.2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Masłów

o  przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Masłów Uchwały Nr XLV/461/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Masłów na adres: ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów Pierwszy lub drogą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i/lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie  art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 42, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.

Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Masłów na adres: ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów lub adres mail: gmina@maslow.pl z podaniem nazwiska, imienia i/lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.
istrz Miasta Łuków

Klauzula informacyjna RODO:

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów (ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, telefon kontaktowy: 41 31 00 60).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod  adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.maslow.pl w zakładce „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu