Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MASŁÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183261

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MASŁÓW MASŁÓW PIERWSZY

ul. SPOKOJNA 2
26-001 MASŁÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Masłów, dnia 30.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MASŁÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Masłów oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Masłów uchwał:

  1. Nr XIX/219/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów;
  2. Nr XXV/278/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.

Przedmiotem zmian studium będą zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu                           i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy                         z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                        w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmian  studium.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Masłów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:

  1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@maslow.pl

w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Masłów.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Masłów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Masłów znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.maslow.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu