Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STAWIGUDA, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183229

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA STAWIGUDA

ul. OLSZTYŃSKA 10
11-034 STAWIGUDA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Stawiguda, dnia 03 czerwca 2022 r.

GN.6722.6.2021.BA

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda, przy ul. Jakubowej

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z Uchwałą Nr XL/336/2021 z dnia 22 września 2021 r. Rady Gminy Stawiguda

ogłaszam o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 13 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11- 034 Stawiguda w godz. pracy Urzędu, w pokoju nr 3 oraz na stronie http://bip.stawiguda.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w obr. Jaroty, gm. Stawiguda, przy ul. Jakubowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. w sali ślubów przy Urzędzie Gminy Stawiguda – Stawiguda ul. Olsztyńska 8 o godzinie 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Wójta Gminy Stawiguda należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022 r. Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na ww. adres Urzędu Gminy Stawiguda;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: stawiguda@stawiguda.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Michał Kontraktowicz

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, więcej informacji na stronie https://www.stawiguda.pl/ochrona-danych-osobowych

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu