Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183409

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

ul. ŻEROMSKIEGO 53
26-600 RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj., Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) (zwana dalej ustawą ooś), po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 57 i 58 wyżej cytowanej ustawy:

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów–etap I”.

Uzasadnienie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 727/2018 z dnia 27.08.2018 r. przewiduje zmianę maksymalnej wysokości budynków w obrębie terenu infrastruktury technicznej ciepłownictwa, oznaczonego na rysunku planu symbolem I-C  z 25 m na 60 m. Mając na względzie założenia oraz ustalenia przedmiotowej zmiany planu stwierdza się, że realizacja postanowień przedmiotowej zmiany planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Przedmiotowa zmiana planu spełnia również warunki określone w art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy ooś, ponieważ stanowi ona niewielką modyfikację obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie wskaźników zagospodarowania). Zmiana planu dotyczy obszaru w granicy jednej gminy.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało zaakceptowane przez organy, które zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy ooś są właściwe do uzgodnienia takiej decyzji sporządzającego plan. I tak PPIS w Radomiu pismem z dnia 29 grudnia 2021 r. znak: ZNS.4800.14.2021 stwierdził, że dla przedmiotowej zmiany planu nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Warszawie pismem z dnia 23 maja 2022 r. znak: WOOŚ-III.410.1011.2021.JDR uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Organ sporządzający zmianę planu odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwzględnił uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy ooś. Szczegółowa analiza uwarunkowań z art. 49 ustawy ooś przedstawia się następująco:

  1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1 ustawy ooś

Przedmiotowa zmiana planu nie odnosi się do usytuowania i rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Zapisy przedmiotowego dokumentu modyfikują skalę planowanych przedsięwzięć w zakresie zmiany maksymalnej wysokości budynków w obrębie terenu infrastruktury technicznej ciepłownictwa, oznaczonego na rysunku planu symbolem I-C  z 25 m na 60 m.

Przedmiotowa zmiana planu nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 221/1999 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami. Z ustaleń obowiązującego Studium, z części dotyczącej wskaźników zagospodarowania wynika, że na terenie infrastruktury technicznej ciepłownictwa można realizować budynki do wysokości 60 m. Problematyka zasad zagospodarowania w zakresie wysokości zabudowy w obrębie obszaru zmiany planu nie jest poruszana w innych dokumentach, w tym planach czy programach wyższego rzędu.

Ze względu na zakres przedmiotowy regulacji zmiany planu należy uznać, iż realizacja jej ustaleń jest obojętna dla procesów wspierania zrównoważonego rozwoju oraz wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. W ujęciu środowiskowym modyfikację maksymalnej wysokości budynków w obrębie terenu infrastruktury technicznej ciepłownictwa należy uznać za mało istotną, nie wpływającą negatywnie na stan i ochronę środowiska w gminie.

Zakres przedmiotowej zmiany planu nie jest powiązany z problemami ochrony środowiska
występującymi w obrębie planu (zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatu, lejem depresyjnym wód podziemnych).

  1. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko

Zmiana maksymalnej wysokości budynków w obrębie terenu infrastruktury technicznej ciepłownictwa przyczyni się do powstania oddziaływań w krajobrazie. Dotyczyć one będą niewielkich zmian w zakresie ekspozycji widokowej na zrealizowane budynki. Będą to oddziaływania nieodwracalne, bezpośrednie, długoterminowe i stałe. Realizacja ustaleń przedmiotowej zmiany planu nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla środowiska.

W przypadku przyjęcia przedmiotowego dokumentu nie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych.

  1. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko

Użytkowanie terenu objętego zmianą planu tworzą głównie obiekty Ciepłowni Południe Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Teren stanowi fragment płaskiej wysoczyzny morenowej o nachyleniu 2-5%, charakteryzującym się korzystnymi warunkami budowlanymi (w podłożu zalegają nośne utwory gliniaste, brak jest udokumentowanych złóż kopalin). Na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce znajduje się w całości w zasięgu górno-kredowego GZWP nr 405 Niecka Radomska. Roślinność tworzą głównie zbiorowiska ruderalne, semi-naturalne zadrzewienia oraz zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym. Faunę obszaru zmiany planu stanowią głównie gatunki synantropijne związane z terenami zabudowanymi. Obszar objęty zmianą planu nie posiada szczególnych właściwości naturalnych, walorów krajobrazowych czy kulturowych. Przedmiotowa zmiana planu nie prowadzi do powstania ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko i intensywnego wykorzystania terenu prowadzących do degradacji środowiska w granicach planu i na terenach sąsiednich.

Na obszarze objętym zmianą planu, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują żadne elementy przyrody podlegające ochronie obszarowej i indywidualnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj., Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Obszary włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, wyznaczone na podstawie Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej położone są w następujących odległościach od analizowanego terenu: 12,3 km od OSO Ostoja Kozienicka i 12,6 km od SOO Puszcza Kozienicka.

Biorąc pod uwagę powyższe Prezydent Miasta Radomia odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów–etap I”. Uzgodnienia PPIS i RDOŚ, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy ooś, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (http://bip.radom.pl).

Prezydent Miasta Radomia

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu