Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183654

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA - Company Logo

ul. WAŁY PIASTOWSKIE 24
80-855 GDAŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o:

 

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p.

Nr uchwały RMG

Nazwa planu

 1.  

L/1256/22 z dnia 26.05.2022 r.

Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi w mieście Gdańsku

 1.  

L/1257/22 z dnia 26.05.2022 r.

Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku

 1.  

L/1258/22 z dnia 26.05.2022 r.

Błonia Południe w rejonie ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II w mieście Gdańsku

 

 

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl oraz na www.bip.gdansk.pl.

 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów:

 • w formie papierowej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, 80-855 Gdańsk,

 • ustnie do protokołu,
 • w formie online na interaktywnej mapie (tzw. geoankieta), znajdującej się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany) w zakładce przedmiotowego projektu planu, w kolumnie „SZCZEGÓŁY”
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres email: brg@brg.gda.pl
 • poprzez platformę ePUAP

                         w terminie do dnia 12 lipca 2022 r.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                  Prezydent Miasta Gdańska

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Biuro Rozwoju Gdańska, a nadto.

Administrator danych

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Inspektor ochrony danych

 1. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gdansk.gda.pl.

Cel przetwarzania

 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi.

Prawa osób

 1. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu