Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

490 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

02.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MUSZYNA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183441

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ

ul. RYNEK 31
33-370 MUSZYNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej budynek DW „RYDZ” o powierzchni użytkowej 793,77 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 21,00 m2, wiatę o powierzchni użytkowej 34,55 m2 oraz grunt obejmujący działki nr 687 i nr 688 o łącznej powierzchni 0,16 ha, położonej w Żegiestowie, jednostka ewidencyjna 121011_5, obręb 0010, jednostka rejestrowa G.437, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzona jest księga wieczysta Nr NS1M/00001404/7, która przeznaczona została do sprzedaży na podstawie Uchwały Nr XXV.275.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 września 2020 r. oraz Zarządzenia nr 112.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 06 listopada 2020 r.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2022 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (I piętro pokój nr 8) ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna o godzinie 12:00.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 490 500,00 zł. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Wadium w wysokości 49 000,00 zł, należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 sierpnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy nr 35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA. Środki pieniężne winny znaleźć się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 01 sierpnia 2022 r.
  4. Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (II piętro) oraz wsi Żegiestów, a także opublikowanie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz na stronie internetowej www.muszyna.pl.
  5. Dodatkowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, pok. nr 18 (II piętro), tel. 18 472 59 39, w godz. 900 – 1500.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu