Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359718,jawnosc-ofert-obowiazuje-rowniez-w-przypadku-zamowien-o-wartosci.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/59/43/15/z22298457F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zasady wydatkowania środków publicznych określone przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązują bez względu na kwotę ponoszonego przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatku. Fri, 30 Jul 2021 07:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359718,jawnosc-ofert-obowiazuje-rowniez-w-przypadku-zamowien-o-wartosci.html Marek Okniński 2021-07-30T07:00:00Z Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359489,brak-mozliwosci-otwarcia-ofert-uniewaznia-przetarg.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/63/17/1a/z27359587F,Otwarcie-ofert---ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików, czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Fri, 23 Jul 2021 12:07:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359489,brak-mozliwosci-otwarcia-ofert-uniewaznia-przetarg.html Marek Okniński 2021-07-23T12:07:00Z Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27337177,wytyczne-odnosnie-ustalania-warunkow-udzialu-w-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c4/61/12/z19273412F,Warunki-udzialu-w-przetargu.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia. Fri, 16 Jul 2021 14:27:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27337177,wytyczne-odnosnie-ustalania-warunkow-udzialu-w-przetargu.html Marek Okniński 2021-07-16T14:27:00Z W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty? https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27307832,w-jakim-terminie-zamawiajacy-musi-udostepnic-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/01/71/11/z18288897F,Oferta-przetargowa.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Oferty wraz z załącznikami muszą być udostępnione zaraz po otwarciu ofert najpóźniej do trzech dni roboczych. Fri, 09 Jul 2021 07:30:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27307832,w-jakim-terminie-zamawiajacy-musi-udostepnic-oferty.html Marek Okniński 2021-07-09T07:30:00Z Referencje mogą być podpisane nieczytelnie https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27281867,referencje-moga-byc-podpisane-nieczytelnie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/29/65/10/z17194793F,Potwierdzeniem-prawidlowego-wykonania-robot-budowl.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej. Fri, 02 Jul 2021 14:42:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27281867,referencje-moga-byc-podpisane-nieczytelnie.html Marek Okniński 2021-07-02T14:42:00Z Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27250253,mala-popularnosc-wariantow-negocjacyjnych-trybu-podstawowego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1d/71/11/z18288669F,Podstawowy-tryb-udzielania-zamowien.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby - tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi, tryb podstawowym z negocjacjami obligatoryjnymi (odpowiednio art. 275 pkt. 1 - 3). Fri, 25 Jun 2021 09:47:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27250253,mala-popularnosc-wariantow-negocjacyjnych-trybu-podstawowego.html Marek Okniński 2021-06-25T09:47:00Z Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27219036,skan-oferty-przeslany-epuap-musi-zostac-podpisany-elektronicznie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1a/07/10/z16809242F,Podpis-elektroniczny.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Składając ofertę wykonawca powinien ZAWSZE podpisać elektronicznie pliki z treścią oferty lub skompresowane pliki zawierające treść oferty. Fri, 18 Jun 2021 13:56:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27219036,skan-oferty-przeslany-epuap-musi-zostac-podpisany-elektronicznie.html Marek Okniński 2021-06-18T13:56:00Z Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27187497,zamawiajacy-nie-powinien-udzielac-pozornych-wyjasnien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/b8/ed/19/z27188152F,wyjasnienia---ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: "Jak zapisano w SWZ", "Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", "Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych. Fri, 11 Jun 2021 13:06:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27187497,zamawiajacy-nie-powinien-udzielac-pozornych-wyjasnien.html Marek Okniński 2021-06-11T13:06:00Z Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27159082,tajemnica-przedsiebiorstwa-wyjasnienia-wykonawcy-nie-moga.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/e6/19/z27159113F,Tajemnica-przedsiebiorstwa---nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Fri, 04 Jun 2021 07:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27159082,tajemnica-przedsiebiorstwa-wyjasnienia-wykonawcy-nie-moga.html Marek Okniński 2021-06-04T07:00:00Z Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27138749,dopuszczalne-ograniczanie-konkurencji-poprzez-warunki-udzialu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/83/46/15/z22310019F,Zasada-uczciwej-konkurencji.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia. Fri, 28 May 2021 12:34:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27138749,dopuszczalne-ograniczanie-konkurencji-poprzez-warunki-udzialu.html Marek Okniński 2021-05-28T12:34:00Z Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27113711,przystapienie-do-odwolania-nowe-wymogi-formalne.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/71/dc/13/z20824945F,Nowelizacja-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1]. Fri, 21 May 2021 13:24:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27113711,przystapienie-do-odwolania-nowe-wymogi-formalne.html Marek Okniński 2021-05-21T13:24:00Z Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27084708,potracenie-kary-umownej-rozstrzygniecie-kio.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/75/a0/19/z26872437F,Nowa-ustawa-Pzp---Covid-19.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa. Fri, 14 May 2021 14:14:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27084708,potracenie-kary-umownej-rozstrzygniecie-kio.html Marek Okniński 2021-05-14T14:14:00Z Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej? https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27065005,czy-jest-potrzebny-regulamin-wyboru-najmu-powierzchni-biurowej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/48/b9/19/z26975816F,Biuro.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Sun, 09 May 2021 21:09:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27065005,czy-jest-potrzebny-regulamin-wyboru-najmu-powierzchni-biurowej.html Marek Okniński 2021-05-09T21:09:00Z Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27034026,procedura-odwrocona-nie-ma-zastosowania-dla-zamowien-w-trybie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/7f/c8/19/z27034239F,Procedura-odwrocona---nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2]. Fri, 30 Apr 2021 06:30:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27034026,procedura-odwrocona-nie-ma-zastosowania-dla-zamowien-w-trybie.html Marek Okniński 2021-04-30T06:30:00Z Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27013354,przetargi-brytyjskie-dostepne-dla-polskich-przedsiebiorcow.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/39/c3/19/z27013433F,Przetargi-brytyjskie-dostepne-dla-polskich-przedsi.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zatem pomimo brexitu polscy przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się o zamówienia publiczne udzielane na terenie Zjednoczonego Królestwa. Fri, 23 Apr 2021 13:49:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27013354,przetargi-brytyjskie-dostepne-dla-polskich-przedsiebiorcow.html Marek Okniński 2021-04-23T13:49:00Z