Komunikaty.pl Vademecum http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79968.html Vademecum pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved 10 pl Copyright (c) Agora SA All rights reserved Gazeta.pl http://bi.gazeta.pl/im/2/6655/m6655342.jpg http://www.gazeta.pl Wykonawca musi dotrzymać terminu wyznaczonego ustawą https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27664708,wykonawca-musi-dotrzymac-terminu-wyznaczonego-ustawa.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/49/71/11/z18288969F,Krajowa-Izba-Odwolawcza--KIO-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Uchybienie terminu na zgłoszenie przystąpienia oznacza brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Terminy przewidziane ustawą na dokonanie czynności przez podmioty biorące udział w postępowaniu odwoławczym mają bowiem charakter prekluzyjny i nie mogą być przywracane[3]. Fri, 08 Oct 2021 13:30:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27664708,wykonawca-musi-dotrzymac-terminu-wyznaczonego-ustawa.html Marek Okniński 2021-10-08T13:30:00Z Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27639514,kryteria-wyboru-dostawcy-tonerow-nie-moga-ograniczac-konkurencji.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/4d/5b/1a/z27639629F,Tonery.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''. Fri, 01 Oct 2021 14:15:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27639514,kryteria-wyboru-dostawcy-tonerow-nie-moga-ograniczac-konkurencji.html Marek Okniński 2021-10-01T14:15:00Z Śmierć jednego ze wspólników spółki jawnej nie prowadzi do jej rozwiązania https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27611014,smierc-jednego-ze-wspolnikow-spolki-jawnej-nie-prowadzi-do-jej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/f4/54/1a/z27611124F,Spolka-jawna-jest-strona-umowy-o-wykonanie-zamowie.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli umowa spółki wyłącza śmierć wspólnika, jako przyczynę jej rozwiązania, spółka jawna nie podlega likwidacji. Fri, 24 Sep 2021 12:07:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27611014,smierc-jednego-ze-wspolnikow-spolki-jawnej-nie-prowadzi-do-jej.html Marek Okniński 2021-09-24T12:07:00Z Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27581711,zmiana-progu-uzyskania-opinii-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/68/81/19/z26746728F,Prokuratoria-Generalna.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Obniżono próg wartości zamówienia, którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Fri, 17 Sep 2021 10:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27581711,zmiana-progu-uzyskania-opinii-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej.html Marek Okniński 2021-09-17T10:00:00Z Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27553755,nie-mozna-podzlecac-podwykonawcy-wykonania-calego-zamowienia.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/dc/46/1a/z27553756F,Roboty-budowlane.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego. Fri, 10 Sep 2021 07:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27553755,nie-mozna-podzlecac-podwykonawcy-wykonania-calego-zamowienia.html Marek Okniński 2021-09-10T07:00:00Z Zakup oleju opałowego https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27529991,zakup-oleju-opalowego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/55/0a/19/z26256213F,Olej-opalowy.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt. 1 ustawy PZP. Fri, 03 Sep 2021 13:16:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27529991,zakup-oleju-opalowego.html Marek Okniński 2021-09-03T13:16:00Z Aktualność referencji https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27501511,aktualnosc-referencji.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/07/02/13/z19932935F,Referencje-z-1915-r-.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Odnośnie zamówień, których realizacja została zakończona referencje są aktualne przez okres odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych lub 3 lat dla dostaw i usług od daty zakończenia realizacji zamówienia, którego dotyczą. Fri, 27 Aug 2021 13:54:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27501511,aktualnosc-referencji.html Marek Okniński 2021-08-27T13:54:00Z Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27478531,stan-epidemii-nie-wydluzyl-procedur-udzielania-zamowien.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/27/e6/ff/z16770599F,Zmiany-w-procedurze-udzielania-zamowien-publicznyc.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. - 46; w 2017 r. - 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36), i w usługi również 39 dni (w 2019 r. - 40 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36). Fri, 20 Aug 2021 17:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27478531,stan-epidemii-nie-wydluzyl-procedur-udzielania-zamowien.html Marek Okniński 2021-08-20T17:00:00Z Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359886,odwolanie-sluzy-ochronie-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-uzyskanie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c4/17/1a/z27359940F,Odwolanie-sluzy-ochronie-wykonawcow---ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1]. Fri, 06 Aug 2021 07:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359886,odwolanie-sluzy-ochronie-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-uzyskanie.html Marek Okniński 2021-08-06T07:00:00Z Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359718,jawnosc-ofert-obowiazuje-rowniez-w-przypadku-zamowien-o-wartosci.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/59/43/15/z22298457F,Nowa-ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Zasady wydatkowania środków publicznych określone przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązują bez względu na kwotę ponoszonego przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatku. Fri, 30 Jul 2021 07:00:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359718,jawnosc-ofert-obowiazuje-rowniez-w-przypadku-zamowien-o-wartosci.html Marek Okniński 2021-07-30T07:00:00Z Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359489,brak-mozliwosci-otwarcia-ofert-uniewaznia-przetarg.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/63/17/1a/z27359587F,Otwarcie-ofert---ustawa-Pzp.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików, czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Fri, 23 Jul 2021 12:07:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27359489,brak-mozliwosci-otwarcia-ofert-uniewaznia-przetarg.html Marek Okniński 2021-07-23T12:07:00Z Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27337177,wytyczne-odnosnie-ustalania-warunkow-udzialu-w-przetargu.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/c4/61/12/z19273412F,Warunki-udzialu-w-przetargu.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia. Fri, 16 Jul 2021 14:27:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27337177,wytyczne-odnosnie-ustalania-warunkow-udzialu-w-przetargu.html Marek Okniński 2021-07-16T14:27:00Z W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty? https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27307832,w-jakim-terminie-zamawiajacy-musi-udostepnic-oferty.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/01/71/11/z18288897F,Oferta-przetargowa.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Oferty wraz z załącznikami muszą być udostępnione zaraz po otwarciu ofert najpóźniej do trzech dni roboczych. Fri, 09 Jul 2021 07:30:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27307832,w-jakim-terminie-zamawiajacy-musi-udostepnic-oferty.html Marek Okniński 2021-07-09T07:30:00Z Referencje mogą być podpisane nieczytelnie https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27281867,referencje-moga-byc-podpisane-nieczytelnie.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/29/65/10/z17194793F,Potwierdzeniem-prawidlowego-wykonania-robot-budowl.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej. Fri, 02 Jul 2021 14:42:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27281867,referencje-moga-byc-podpisane-nieczytelnie.html Marek Okniński 2021-07-02T14:42:00Z Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27250253,mala-popularnosc-wariantow-negocjacyjnych-trybu-podstawowego.html <img src='https://bi.im-g.pl/im/1d/71/11/z18288669F,Podstawowy-tryb-udzielania-zamowien.jpg' align='left' hspace='4' vspace='2'>Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby - tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi, tryb podstawowym z negocjacjami obligatoryjnymi (odpowiednio art. 275 pkt. 1 - 3). Fri, 25 Jun 2021 09:47:00 GMT https://www.komunikaty.pl/komunikaty/7,79968,27250253,mala-popularnosc-wariantow-negocjacyjnych-trybu-podstawowego.html Marek Okniński 2021-06-25T09:47:00Z