Przetargi - Vademecum

 • Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny

  27-11-2020 13:21

  Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001.

 • Zamówienia w czasie epidemii

  20-11-2020 14:36

  Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1].

 • Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

  13-11-2020 15:05

  Wstępne konsultacje rynkowe zastępują od 1 stycznia 2021 roku dialog techniczny.

 • Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

  06-11-2020 12:15

  Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

 • "Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

  30-10-2020 15:28

  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują żadnych okoliczności powodujących wydłużenie terminu na wniesienie odwołania, w tym również okoliczności związanych z "długimi weekendami".

 • Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

  23-10-2020 08:30

  Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia.

 • Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

  16-10-2020 08:30

  Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].

 • Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

  09-10-2020 14:00

  W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych warunków zamówienia, której wpływ na cenę oferty lub krąg wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia będzie znaczący.

 • Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

  02-10-2020 11:43

  W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).

 • Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

  25-09-2020 08:30

  Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

 • Przetarg na wybór inwestora zastępczego

  18-09-2020 08:30

  Inwestor zastępczy może w imieniu inwestora (zamawiającego) przeprowadzić cały proces inwestycyjny.

 • Pełnomocnictwo domniemane

  11-09-2020 08:30

  Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową.