Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

oświadczenie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy złożyli konkurencyjne oferty.

Wzory protokołów

przetarg nieograniczony

Konsorcjum

Prawo zamówień publicznych

Konsorcjum to nieodzowny element przetargów na zamówienia publiczne. Poniżej znajdziesz wymogi prawne dotyczące podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum.

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

zamawiający

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych. Pobierz wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej.

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

wadium

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

zamówienia publiczne

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

zamawiający

Zobacz wzór wniosku o wgląd w oferty złożone w postępowaniu przetargowym przez podmioty ubiegające się o uzyskanie danego zamówienia publicznego.

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert.

Umowa konsorcjum (WZÓR)

umowa

Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

zasada jawności

Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.