Partnerzy serwisu:
Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi spełniać wymogi formalno – prawne określone w Kodeksie Cywilnym. W przypadku postępowań o wartości powyżej progów unijnych pełnomocnictwo musi być podpisane tzw. podpisem elektronicznym lub potwierdzone notarialnie również w formie elektronicznej potwierdzonej weryfikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa Kodeks cywilny przewiduje[1] dwie formy pełnomocnictwa:

- pełnomocnictwo ogólne,

- pełnomocnictwo rodzajowe.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie pełnomocnika do czynności tzw. zwykłego zarządu. Zgodnie z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem zarówno Sądów Okręgowych[2] jak i Krajowej Izby Odwoławczej[3] w ramach pełnomocnictwa ogólnego możliwe jest w szczególności podpisanie oferty przetargowej, podpisanie pytań zadawanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nawet podpisanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Z istoty pełnomocnictwa ogólnego wynika, że nie musi ono wskazywać konkretnego postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Dla ważności pełnomocnictwa ogólnego wystarczającym jest zawarty w jego treści zapis, iż osoba upełnomocniona (pełnomocnik) może występować w imieniu firmy którą reprezentuje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Również wartość postępowań jak i tryb  nie musi być wskazany w treści pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje ono wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ograniczony zakres pełnomocnictwa ogólnego

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do składania odwołań oraz reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dla ważności odwołania koniecznym jest udzielenie pełnomocnictwa rodzajowego.

Pełnomocnictwo rodzajowe w swojej treści musi wskazywać, że udzielający pełnomocnictwa upoważnił pełnomocnika do podpisania odwołania kierowanego do Krajowej Izby Odwoławczej. W pełnomocnictwie rodzajowym musi być wskazane konkretne postępowanie o zamówienie publiczne, którego pełnomocnictwo dotyczy.

Powyższe wymogi dotyczą również sytuacji w których mocodawca udziela pełnomocnictwa w celu złożenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgodnie z możliwością przewidzianą[4] w ustawie Prawo zamówień publicznych. Czynność przystąpienia do postępowania odwoławczego również wymaga pełnomocnictwa rodzajowego.

W załączeniu wzór pełnomocnictwa ogólnego upoważniającego do działania w całym postępowaniu o zamówienie publiczne w tym do składania ofert i podpisania umowy.

                                                                                            Autor: Marek Okniński

Pełnomocnictwo do podpisania oferty - pobierz PDF

[1] W art. 98 Kodeksy cywilnego.

[2] Patrz wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt: XII  Ga 159/08)

[3] Patrz wyrok KIO z dnia 18 grudnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1639/09

[4] Patrz art. 525 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

 • Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl
  Prawo zamówień publicznych obowiązuje zamawiającego od wartości 30.000 euro.
 • Licytacja elektroniczna - etapy procedury

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak brać w niej udział?
 • Tryb zapytania o cenę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.
 • Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.
  Komunikaty.pl