Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Zastosowanie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w kontekście pilnej realizacji zamówienia

Komunikaty.pl

W trakcie udzielania zamówień zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę w 2024 roku

komornik

Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie. W tym celu zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego długu i do całkowitej jego spłaty nie wolno mu odbierać wynagrodzenia, ani też nim rozporządzać poza częścią wolną od zajęcia.

Oczywisty błąd w ofercie Pzp - jak do tego podejść?

Komunikaty.pl

Świadome zamieszczenie czegoś w ofercie wyklucza uznanie rezultatu za omyłkę.

Czy komornik może zawiesić postępowanie egzekucyjne?

komornik

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje wtedy, kiedy wystąpiła przeszkoda w jego dalszym prowadzeniu. Przeszkoda ta ma charakter przejściowy i można ją usunąć. Nie jest to przeszkoda trwała i nieusuwalna tak jak w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego, które kończy postępowanie.

Dostawa energii z opcją wznowienia: zasady planowania umowy w ramach Pzp

Komunikaty.pl

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.

Szacunkowa ilość kWh w zamówieniu na dostawę energii - czy jest dopuszczalna w świetle Pzp?

Komunikaty.pl

Zamawiający może wskazać szacunkową ilość z uwzględnieniem w OPZ tego faktu (z zapisem, iż zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu o 20 proc.).

Pilny przetarg. Czy zamawiający może dowolnie skrócić termin składania ofert?

Komunikaty.pl

W przypadku przetargu nieograniczonego (tryb udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne) ustawa Prawo zamówień publicznych określa, że termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Dodatkowe prace budowlane nieujęte w zamówieniu publicznym a ustawa Pzp

Komunikaty.pl

Zgodnie z art.30 ust. 4 Pzp, w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia.

Czy sąd może wstrzymać działania komornika?

komornik

W postępowanie egzekucyjne, które toczy się przed komornikiem sądowym jako organem egzekucyjnym, w określonych sytuacjach może ingerować sąd.

Odrzucenie oferty w której brakuje wymaganych danych - analiza przypadku

Komunikaty.pl

Art. 226 ust. 1 Pzp zawiera katalog przesłanek odrzucenia oferty.